Algemene voorwaarden


Algemene Verkoop-, Leverings- en Betalingsvoorwaarden BREZO.NL
KvK-nummer 05046662
BTW-nummer NL810334045B01

1. ALGEMEEN

A) Indien naar deze algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden (hierna algemene voorwaarden) wordt verwezen in aanbiedingen of opdrachtbevestigingen van BREZO.NL gevestigd te Kampen, zijn al deze algemene voorwaarden van toepassing op alle aanbiedingen, prijsopgaven, overeenkomsten, facturen en leveringen van BREZO.NL, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

B) Ieder afwijkend beding, of aanvulling of wijziging van de algemene voorwaarden bindt BREZO.NL slechts, indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk en voor iedere transactie afzonderlijk vooraf zijn overeengekomen.

C) deze voorwaarden stellen eventuele voorwaarden van de afnemer ter zijde, tenzij deze voorwaarden uitdrukkelijk en schriftelijk door BREZO.NL zijn aanvaard. Een bepaling in de voorwaarden van de afnemer dat de voorwaarden van BREZO.NL niet van toepassing zouden zijn, wordt uitdrukkelijk niet geaccepteerd. Een algemene verwijzing door de afnemer naar zijn voorwaarden wordt door BREZO.NL uitdrukkelijk van de hand gewezen.

D) BREZO.NL behoudt zich het recht voor haar algemene voorwaarden te allen tijde aan te passen c.q. aan te vullen, indien en voor zover gewijzigde omstandigheden een dergelijke aanpassing rechtvaardigt.

2. AANBIEDINGEN

A) Alle aanbiedingen, in welke vorm dan ook gedaan, binden BREZO.NL niet.

3. PRIJZEN

A) Alle in de overeenkomst genoemde prijzen zijn exclusief omzetbelasting/BTW, tenzij uitdrukkelijk is aangegeven, dat de BTW in de prijs begrepen is.

B) Alle prijzen zijn voor levering “af magazijn” en zijn gebaseerd op de tijdens de orderbevestiging bestaande inkoopprijzen, koersen, lonen, belastingen rechtslasten, vrachten enz. In geval van verhoging van een of ander is BREZO.NL gerechtigd de overeengekomen prijzen met inachtneming van de eventueel ter zake bestaande wettelijke voorschriften en de redelijkheid en billijkheid dienovereenkomstig te verhogen, ook al geschiedt zulks ingevolge reeds bij aanbieding of orderbevestiging te voorziene omstandigheden. Indien BREZO.NL overgaat tot prijsverhoging voordat drie maanden na het sluiten van de overeenkomst zijn verstreken, heeft de afnemer het recht de overeenkomst te ontbinden, mits dit schriftelijk geschiedt binnen 8 dagen na kennisgeving van de prijswijziging.

C) Voor leveranties kunnen buiten de verzendkosten ook de behandelingskosten in rekening worden gebracht.

4. LEVERING

A) Levering geschiedt “af magazijn”, tenzij partijen schriftelijk overeenkomen dat de goederen door op een afnemer aan te wijzen plaats in Nederland zullen worden geleverd. BREZO.NL is gerechtigd 5% van de bestelling over of onder te leveren zonder dat de ontvangende partij hier bezwaar op kan maken

B) Door overproductie of productieverlies kan deze 5% optreden.

C) Het minimaal aantal te leveren onbedrukte producten bedraagt 50 stuks. Mocht u onverwachts toch minder dan 50 stuks kunnen bestellen middels een fout in onze website zijn wij niet verplicht deze te leveren, uiteraard ontvangt u wel uw geld terug.  

5. ZICHTTERMIJN/HERROEPINGSRECHT

A) Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft de afnemer het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 7 werkdagen zonder opgave van reden te retourneren. Helaas vergt dit veel administratief werk en zullen wij daarom 25 euro in rekening brengen Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Indien de afnemer na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan BREZO.NL heeft teruggezonden, is de koop een feit. De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 7 werkdagen na aflevering schriftelijk melding te maken bij BREZO.NL. De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt BREZO.NL er zorg voor dat binnen 30 dagen na goede ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag inclusief de berekende verzendkosten aan de afnemer wordt terugbetaald. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer.

B) Het herroepingsrecht geldt niet voor:

diensten waarvan de uitvoering, met instemming van de consument, is begonnen voor de termijn van zeven werkdagen

goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt, waarop de leverancier geen invloed heeft

goederen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben

voor goederen of diensten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden, bijvoorbeeld i.v.m. hygiëne of die snel kunnen bederven of verouderen

6. BETALING

A) Behalve in het geval dat vooruitbetaling of contante betaling of levering onder rembours is bedongen, zal betaling van door BREZO.NL aan de afnemer verstuurde, resp. overhandigde facturen dienen te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Betaling dient echter met schriftelijk bewijs te zijn voldaan voordat het betreffende goed door BREZO.NL wordt afgedragen. BREZO.NL is gerechtigd van een afnemer volledige vooruitbetaling te vorderen.

B) In geval van betaling door een derde waaronder een sponsor ontheft het de opdrachtgever/afnemer niet van de betalingsverplichting binnen de termijn van 14 dagen. De betaling dient te geschieden, zonder aftrek van enige korting of schuldvergelijking, in contanten dan wel door overschrijving op een door BREZO.NL aan te wijzen bank- of girorekening. Dit ter keuze aan BREZO.NL.

C) Bij niet voldoen aan de betalingsvoorwaarden heeft BREZO.NL het recht de afnemer over het gehele verschuldigde factuurbedrag boven de verschuldigde wettelijke rente, een rentevergoeding van 3% in rekening te brengen over de periode waarin de afnemer in verzuim is.

D) Voor rekening van de afnemer komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die BREZO.NL redelijkerwijs moet maken ter handhaving van de naleving van deze voorwaarden en van de overeenkomst(en), waarin naar deze voorwaarden wordt verwezen. BREZO.NL maakt in dat geval aanspraak op vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten conform de richtlijnen van de Nederlandse Orde van Advocaten.

7. RECLAMES

A) Afnemer dient de geleverde goederen terstond na aflevering te controleren op direct waarneembare gebreken. Onverminderd het bepaalde in art. 9 aangaande het risico van BREZO.NL bij overdracht van geleverde goederen en diensten zullen reclames over direct waarneembare gebreken door cliënt binnen 8 dagen na de aflevering per aangetekende brief bij BREZO.NL moeten zijn ingediend. Daarbij moet de afnemer nauwkeurig opgave van de aard en de grond van de reclame en van de desbetreffende factuur doen.

B) Tenzij de gebreken redelijkerwijs pas na de genoemde reclametermijn kunnen worden geconstateerd, vervalt het recht op reclame, indien de afnemer niet heeft voldaan aan het lid a van dit artikel bepaalde. Indien een gebrek redelijkerwijs pas na de in lid a. van dit artikel genoemde reclametermijn kan worden geconstateerd, dient de afnemer dit gebrek aannemelijk te maken en in ieder geval binnen 8 dagen nadat het gebrek redelijkerwijs kon worden, dan wel is geconstateerd, op de wijze als gesteld in lid a aan BREZO.NL te melden.

C) Reclames geven aan de afnemer niet het recht zijn betalingsverplichting op te schorten.

D) Met betrekking tot reclame wordt elke deel(af)levering als een afzonderlijke levering beschouwd.

8. EIGENDOMSOVERGANG

A) Het eigendom van de door BREZO.NL geleverde goederen gaat pas dan over op de afnemer, wanneer de afnemer zijn betalingsverplichting ter zake van alle geleverde goederen jegens BREZO.NL volledig is nagekomen.

B) De afnemer is verplicht om, bij niet (tijdige) betaling of indien surseance van betaling, dan wel faillissement is aangevraagd, de onbetaald gebleven goederen onverwijld terug te zenden naar BREZO.NL, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

C) De afnemer is gerechtigd om de door BREZO.NL geleverde goederen, waarop een eigendomsvoorbehoud rust, te gebruiken in de normale uitoefening van zijn bedrijf. Van normale uitoefening van zijn bedrijf in de zin van dit artikel is geen sprake, wanneer de afnemer in surseance van betaling of in staat van faillissement verkeert De door BREZO.NL gemaakte ontwerpen, films en afdrukken blijven (intellectueel) eigendom van BREZO.NL, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Zij mogen niet door de afnemer afzonderlijk voor ander doeleinden worden aangewend dan schriftelijk is overeengekomen.

9. RISICO

A) Ongeacht hetgeen tussen BREZO.NL en afnemer omtrent de kosten van vervoer en assurantie is overeengekomen, blijven de goederen voor risico van BREZO.NL tot het tijdstip dat zij het vestigingsadres van BREZO.NL hebben verlaten.

B) De afnemer zal de onder het eigendomsvoorbehoud van BREZO.NL vallende goederen vanaf het moment van risico-overgang verzekeren tegen normale bedrijfsrisico’s.

C) Tenzij anders overeengekomen, worden door de afnemer ter bewerking aangeboden goederen voor eigen rekening en risico aangeleverd wat betreft opslag en bewerking in welke vorm dan ook. Van de stukgoederen kan in geval van ondeugdelijke bewerking, tenzij anders overeengekomen, maximaal 5% als uitval worden beschouwd zonder dat BREZO.NL aansprakelijk is voor de kosten.

10. AANSPRAKELIJKHEID

A) De aansprakelijkheid van BREZO.NL is uitdrukkelijk beperkt tot het bepaalde in art. 11, behalve indien daarnaast sprake is van schade als gevolg van opzet of grove schuld van BREZO.NL.

B) BREZO.NL is nimmer aansprakelijk voor enige “verdere” schade, gevolgschade daaronder begrepen en BREZO.NL is mitsdien niet gehouden tot vergoeding van de bedrijfsschade, winstderving, schade als gevolg van persoonlijke ongevallen, schade voortvloeiende uit aanspraken van derden jegens afnemer of welke andere schade dan ook.

C) De afnemer vrijwaart BREZO.NL ter zake van alle aanspraken van derden, waaronder nadrukkelijk zijn begrepen aanspraken uit hoofde van rechten van (intellectuele) eigendom, verband houdende met de door BREZO.NL aan de afnemer geleverde goederen.

11. GARANTIE

A) Indien BREZO.NL een reclame gegrond bevindt, zal BREZO.NL naar haar keuze hetzij een schadevergoeding tot ten hoogste de factuurwaarde van de betrokken contractgoederen betalen, hetzij de betrokken contractgoederen gratis vervangen. Deze bepaling geldt niet in geval de afnemer de goederen zelf heeft aangeleverd ter bewerking. Alsdan geldt dat BREZO.NL een redelijke vergoeding, in verhouding tot de van haar verlangde prestatie, verleent.

12. OVERMACHT

A) BREZO.NL mag de levering van de contractgoederen zonder schadevergoeding uitstellen, indien redelijkerwijs onvoorziene gebeurtenissen en omstandigheden het haar onmogelijk maken om zonder bijkomende voorzieningen of inspanningen lopende orders op tijd uit te voeren. BREZO.NL mag in dat geval ook de verkoopovereenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden zonder tussenkomst van de rechter en zonder schadevergoeding. Ook in geval van tijdelijke opschorting zal BREZO.NL alsnog gerechtigd zijn de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbonden te verklaren, indien BREZO.NL als gevolg van onvoorziene gebeurtenissen of omstandigheden niet in staat is te leveren.

B) Als gebeurtenissen en omstandigheden genoemd in lid a van dit artikel, worden onder meer aangemerkt: staat van oorlog en staat van beleg; burgeroorlog; oproer, mobilisatie, werknemersacties van welke aard dan ook; uitsluiting van werknemers; plotselinge bedrijfsstoornissen; plotselinge ziekte van personeel; niet-tijdige of ondeugdelijke levering van grond- en hulpstoffen, eindproducten en verpakkingsmaterialen; overheidsvoorschriften; weigering of uitblijving van een invoervergunning of andere noodzakelijke toestemming van overheidswege; bemoeilijking van importeren of exporteren door overheden of derden; brand; vorst; aardbeving en overstroming.

C) Mocht de overmachtssituatie zo lang duren, dat de afnemer redelijkerwijs geen nakoming meer van BREZO.NL kan eisen, dan kan elke partij de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst en schadevergoeding door een enkele schriftelijke verklaring voor de toekomst ontbinden.

13. ONTBINDING

A) Indien de afnemer niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting welke voor hem uit hoofde van deze of uit enige andere met BREZO.NL afgesloten overeenkomst(en) mocht voortvloeien, alsmede in geval van faillissement, surseance van betaling, stillegging of liquidatie van het bedrijf van cliënt, is BREZO.NL gerechtigd zonder enige ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst de uitvoering van de uit deze algemene voorwaarden voortvloeiende overeenkomst(en) op te schorten of de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, ter keuze van BREZO.NL, zonder dat tot enige schadevergoeding of garantie gehouden is ten opzichte van afnemer, doch onverminderd de aan BREZO.NL verder toekomende rechten. In deze gevallen is elke vordering, welke BREZO.NL ten laste van afnemer heeft of krijgt, onmiddellijk opeisbaar.

14. GESCHILLEN

A) Alle geschillen, waaronder begrepen die geschillen welke slechts door 1 partij als zodanig worden beschouwd, welke tussen BREZO.NL en de afnemer gesloten overeenkomst of nadere overeenkomsten, die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen uitsluitend worden onderworpen aan het Nederlands recht.

B) Voorgenoemde geschillen zullen – voor zover de Wet zulks toelaat – uitsluitend worden berecht door de bevoegde Rechter in het Arrondissement Zwolle waarin BREZO.NL gevestigd is.

15. AUTEURSRECHTEN OP DRUKDESIGNS, VRIJWARING VAN AANSPRAKELIJKHEID

A). Indien de klant een eigen ontwerp aanlevert, of op enige andere wijze invloed uitoefent op het product (tekst en/of afbeelding personalisatie), geeft de klant ten opzichte van BREZO.NL de verzekering dat op tekst, motief en/of afbeelding geen rechten van derden rusten. Eventuele inbreuken op auteurs-, persoonlijkheids- of handelsnaamrechten komen in dat geval volledig voor rekening van de klant. De klant verzekert eveneens dat hij door de individualisering van het product ook geen inbreuk maakt op andere rechten van derden.

B). De klant zal BREZO.NL vrijwaren van alle vorderingen en aanspraken op grond van inbreuk op dergelijke rechten van derden. De klant vergoedt BREZO.NL alle daaruit voortvloeiende kosten voor verdediging en andere schade.

16. AFWIJKINGEN VAN VORM EN VAN TECHNISCHE AARD

BREZO.NL behoudt zich uitdrukkelijk voor dat bij nakoming van de overeenkomst afwijkingen kunnen optreden ten opzichte van de beschrijvingen en informatie in onze prospectussen, catalogi en andere schriftelijke en elektronische documenten voor wat betreft de eigenschappen van stoffen, kleuren, gewicht, afmetingen, vormgeving en dergelijke kenmerken, voor zover die van de klant kunnen worden gevergd. Redenen voor dergelijke te accepteren wijzigingen kunnen voortvloeien uit in de handel gebruikelijke schommelingen en technische productiemethoden.

SEPTEMBER 2021 BREZO.NL KAMPEN

  • Spoedlevering mogelijk
    Kleding, PBM's en accessoires
  • Snel een offerte
    Binnen 24 uur in je mailbox
  • Eigen productie
    Alle druktechnieken in huis